1. Hulp Venezuela

Bij een humanitaire crisis in Venezuela moet Aruba hulp bieden aan vluchtelingen uit dat land.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"Als Christen-Democratische partij gelooft de AVP in het bijstaan van de medemens die hulpbehoevend is. Dit zal op een zodanige wijze gebeuren dat het de draagkracht van de Arubaanse samenleving niet te boven gaat. "

MEP

"Tot een bepaald maximum. Aruba en Curaçao moeten in een dergelijke crisis fungeren als draaideur: de vluchtelingen komen hier aan, worden geregistreerd en vervolgens overgebracht naar andere eilanden waar ruimere kampen kunnen worden opgezet, bijv. in Bonaire, St Maarten, Saba en St. Eustatius. De hulp van Nederland in deze humanitaire crisis is nodig. "

POR

"In samenwerking met Nederland."

ReD

"Hulp aan mensen in nood in Venezuela kan in diverse vormen gebeuren, zoals het sturen van voedselpakketten."

MAS

"Met militaire hulp van Nederland."

Geen van beide

UPP

"Aruba moet hulp aanbieden in de eerste uren. Maar Aruba moet dit niet maanden of jaren gaan doen. UPP gelooft dat Nederland hierbij haar veranttwoordelijk moet nemen. Aruba kan niet alleen opdraaien voor de kosten. "

Oneens

RAIZ

"Wij zien geen grote rol voor Aruba hierin. Het is simpelweg een kwestie van capaciteit. Uiteraard zijn we meer dan bereid te helpen op andere manieren (voedsel, medicijnen)."

CURPA

Geen toelichting gegeven

2. Ouderenzorg

Ouderenzorg is vooral de verantwoordelijkheid van de familie.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"De regering moet de capaciteit voor opvang van ouderen uitbreiden, en de randvoorwaarden creëren om een goede zorg te garanderen; als een bejaarde besluit om thuis te blijven wonen, moet een financiële steun worden gegeven; voor het overige is het een verantwoordelijkheid van de familie om liefde en aandacht te schenken aan de bejaarden"

POR

"Alleen indien de familie niet in staat is om die verantwoordelijkheid te dragen, is een rol weggelegd voor de overheid. "

CURPA

"Met uitzondering van personen die geen familie hebben."

MAS

"Zolang er qualitatief bijzorg mogelijk is."

Geen van beide

AVP

"AVP gelooft dat ouderenzorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de overheid, de familie en het individu."

UPP

"Het moet een combinatie van allebei zijn. Van één kant moet er gezorgd worden dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen, dus thuis. De overheid zou moeten zorgen voor huisartsen die thuis langskomen en professioneel te werk gaan. Ook moet de overheid fiscale prikkels geven aan ouderen die aanpassingen moeten doen thuis (vb. veranderingen in badkamer etc.). "

Oneens

ReD

"Thuiszorg met eventuele steun van de Staat is belangrijk voor de bejaarde zelf, die centraal moet zijn. "

RAIZ

"De taak en de rol van een overheid is om burgers te helpen die niet voor zich zelf kunnen zorgen op een integrale manier. Onze ouderenzorg is ook de verantwoordelijkheid van de familie, maar zeker ook die van de regering"

3. AOV-leeftijd

De AOV-pensioenleeftijd moet terug naar 62 jaar.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Het is een politieke beslissing om de pensioengerechtigde leeftijd te verlagen naar 62 jaar, en om het fonds solide te houden. Het bedrag ad 61,5 miljoen dat is kwijtgescholden zal terugbetaald worden, en door de openbare financiën op orde te zetten, zullen er fondsen beschikbaar zijn om het ouderdomsfonds solide te houden."

CURPA

"Wij willen de pensioenleeftijd naar 60 terugbrengen."

MAS

"Onder voorwaarde dat een actuaris rapport aanduidt dat de reserve van de fonds niet negatief beïnvloed wordt, en dat de werkgevers-en arbeiders' bijdrage niet verhoogd worden."

Geen van beide

POR

"POR is voorstander van flex-pensioen waarbij men reeds bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd met pensioen kan gaan (met pensioenkorting). "

ReD

"Flexibilisering van de pensioenleeftijd I.v.m. bepaalde beroepsgroepen die een leeftijdslimiet kennen. "

UPP

"UPP wilt dat voordat de pensioenleeftijd terug gaat naar 62 (als het kan zelfs tot 60) gaat, er een uitgebreide onderzoek gedaan wordt naar het realiseren van zulke veranderingen. Doordat wij geen exacte cijfers hebben is het moeilijk om deze vraag te beantwoorden met een ja of nee."

RAIZ

"Ten eerste zal er goed onderzocht moeten worden of de pensioens leeftijd van 62 jaar de kosten die daarbij behoren kan ondersteunen. Indien dit niet het geval is, kan een aanpassing van de pensioensleeftijd niet worden gegarandeerd. Zeker niet in het geval dat de burger zich nog vitaal genoeg voelt om te kunnen functioneren in de samenleving."

Oneens

AVP

"De pensioenleeftijd gaat stap voor stap omhoog om de pensioenuitkeringen voor onze ouderen zeker te stellen en de pensioenpremies voor jongeren betaalbaar te houden. Dit is in 2013 in samenspraak met sociale partners besloten. Het ambtenarenpensioenfonds is naar aanleiding hiervan ook hervormd en de dekkingsgraad van 70% naar 100% gebracht. De AVP is van mening dat het onverstandig is hier verandering in te brengen. Wel wil de AVP specifiek voor werkloze ouderen een pre-pensioen introduceren."

4. Basisinkomen

Aruba moet experimenteren met een basisinkomen voor iedere volwassene.

Wat vinden de partijen?

Eens

ReD

"Zowel de gepensioeneerde als degene op bijstand die onder het minimum leven moeten tegemoetkomingen krijgen in de vorm van het niet belastbaar stellen van het AOV pensioen alsook de mogelijkheid om eigen inkomens te generen tot het niveau van de “entrada basico”."

Geen van beide

MEP

"De partij heeft nog geen standpunt ingenomen; E.e.a. moet grondig worden onderzocht, om de haalbaarheid en de impact goed van een dergelijk systeem te kunnen bepalen. "

UPP

"Dit is een thema dat moet worden geëvalueerd. Misschien in andere plekken ter wereld is er een systeem dat heeft gewerkt, maar op Aruba moet er nog onderzoek worden gedaan om de mogelijkheden hiervan bestuderen."

RAIZ

"RAIZ is van mening dat er eerst vast gesteld dient te worden wat een basis inkomen moet zijn alvorens een besluit te nemen over dit onderwerp. Er moet duidelijk worden gesteld welke factoren van invloed zijn. Wordt het vastgesteld op basis van het aantal gewerkte jaren of op basis van resultaat?"

Oneens

AVP

"De AVP gelooft niet dat het opportuun is om in deze regeerperiode te experimenteren met een basisinkomen, maar de AVP zal de discussie met stakeholders aangaan om de voordelen van een basisinkomen te emuleren op onze sociale zekerheid."

POR

"Basisinkomen voor iedere volwassene is financieel niet haalbaar. "

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Ten eerste is het idee vaag opgesteld, zonder aanduiding van wie ervoor in aanmerking komt, en voor hoe lang, en gezien de huidige financiële situatie van Aruba zal ook aangeduid moeten worden van welk fonds dit zou moeten komen."

5. Rechten homoseksuelen

Huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht moeten wettelijk worden erkend.

Wat vinden de partijen?

Eens

POR

"De partij gelooft in gelijke rechten voor alle burgers. "

ReD

"Het betreft een kwestie van gelijke rechten voor alle burgers."

UPP

"Hoewel de UPP vindt dat iedereen dezelfde rechten heeft, moet deze fundamentele verandering aan de bevolking als vraag voorgelegd worden via een bindende referendum. "

RAIZ

"Wij leven op Aruba in een democratische staat en dat geeft automatisch elk persoon, elke burger het recht op vrije keuze. Op het moment dat de vrijheid om te kiezen wordt belemmerd, wordt het recht op vrije keus beperkt."

MAS

"Zolang de rechten van pensioen, eigendom, en erfenis worden beschermd."

Geen van beide

AVP

Geen toelichting gegeven

Oneens

MEP

"Fundamentele rechten van de mens moet gelijk zijn voor een ieder. Daartoe hoort het recht van family life (het EHRM). Laten we op Aruba eerst alle vormen (of tenminste de meest schrijnende vormen) van discriminatie uitbannen; daarbij kunnen wij aansluiten bij de fundamentele rechten. Dit alleen al zal veel positiefs meebrengen. Voor het homohuwelijk zelf bestaat nog geen breed draagvlak, en kan niet opgelegd worden. Uitbannen van discriminatie wel."

CURPA

Geen toelichting gegeven

6. Eigen risico

Om de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden moet er een eigen risico komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Het invoeren van een eigen risico voor personen met een inkomen boven het minimumloon draagt bij tot betere controle en beheersing van de kosten, en het voorkomen van misbruik. "

ReD

"Een eigen risico betekent meer een systeem van beloning van een gezonde levensstijl."

Geen van beide

POR

"Dit kan een optie zijn, maar is bij lange na niet de enige optie om de zorgkosten betaalbaar te houden. Daarnaast moet niet alleen naar de kostenkant worden gekeken maar ook naar de kwaliteit van de zorg. "

UPP

"Eigen risico moet gebaseerd zijn op elke individuele verzekerde. Er zou bepaald moeten worden in hoeverre elke verzekerde bijdraagt aan het zichzelf gezond houden op een acceptabele niveau. Bijvoorbeeld iemand die rookt of obesitas heeft, zou een vorm van eigen risico moeten betalen of een aangepaste tarief, in vergelijking met verzekerden die gezond leven."

Oneens

AVP

"De AVP heeft de AZV ingevoerd om gelijke toegang tot zorg voor een ieder te garanderen. Een eigen risico zal afbreuk doen aan dit principe. De AVP zal geen medewerking verlenen aan de invoering van een eigen risico. "

RAIZ

"Volgens RAIZ zijn de kosten van de gezondheidszorg niet alleen een concept dat gebonden is aan budget, maar ook in het bewust worden van de burgers over de medische zorg. Een eigen bijdrage is vooral voor de groep die minimum loon verdient onbetaalbaar."

CURPA

"De dekking van AZV beperken tot personen met de Nederlandse nationaliteit zal de kosten verminderen."

MAS

"Op dit moment is het niet toelaatbaar om bijdrage van de klant te doen verhogen."

7. Wietteelt

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

ReD

"We hoeven de wiel niet uit te vinden, Uruguay is een goed voorbeeld naast Nederland met al 40 jaar ervaring met coffeeshops, waar eindelijk ook de achterdeur politiek ook bekritiseerd wordt en meer stemmen opgaan om ook de productie te legaliseren."

RAIZ

"Het telen en verkopen van marihuana voor medicinaal gebruik en gereguleerd."

Geen van beide

POR

"Alleen indien dat voor medische doeleinden geschiedt. "

Oneens

AVP

"De AVP is voorstander van medicinaal gebruik van marihuana, maar gelooft dat er teveel risico's kleven aan recreatief gebruik."

MEP

"Teelt van wiet kan - onder strenge controle - uiteraard een bron van inkomen zijn. Landbouw zal onder de MEP-regering een economische pijler worden. Voor wat betreft het gebruik zelf van wiet: wij zijn voor gebruik van medicinale marihuana, maar niet recreationeel. Daarvoor zijn de gevolgen nog niet te overzien. "

UPP

"UPP geeft geen goedkeuring voor recreatieve gebruik van marijuana of cannabis. Wel gelooft UPP in het gebruik hiervan voor medische doeleinden. Dit met voorwaarde dat de benodigde controles worden uitgevoerd voor de productie hiervan."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Wel voor medische redenen, en onder strikte supervisie en controle van gezondheidsauthoriteiten,"

8. Abortus

Abortus moet alleen in zeer speciale omstandigheden, zoals verkrachting, worden toegestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

"De vrouw en haar geweten is de “key player” in deze beslissing."

UPP

"Abortus zou mogelijk moeten zijn in extreme gevallen zoals seksueel misbruik of wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Er zou regulering hierop moeten komen, omdat er nu indicatie is dat illegale abortussen vaak wordt gedaan. Hierdoor is legalisatie , wat verheldering zou geven van wanneer wel of wanneer niet, nodig."

Geen van beide

AVP

"De AVP gelooft dat het huidige abortusbeleid in Aruba adequaat is. Dit beleid is ruimhartiger dan de situatie die in deze stelling voorkomt."

MEP

"De partij heeft hierover nog geen standpunt ingenomen."

Oneens

RAIZ

"RAIZ gelooft dat in een democratie, ieder persoon het recht heeft om dit voorzichzelf te bepalen"

CURPA

"Alleen als het leven van moeder en kind in gevaar is."

MAS

"Uitzonderlijke gevallen zoals verkrachting, incest, ontdekking van besmettelijke ziektes, en of bij ontdekking van andere zeer extreme situatie, bijvoorbeeld o.a. in levens gevaar brengen van de moeder of die van de baby zelf."

9. Publiek/private investeringen

De regering moet haar uitgaven aan projecten die mede met private investeringen worden betaald drastisch beperken.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"De regering moet in het algemeen de kosten verlagen, alle kosten. "

POR

"Aangenomen wordt dat deze stelling betrekking heeft op PPP projecten volgens het model dat de huidige regering toepast."

ReD

"Het is niet verantwoord meer Public-Private-Partnerships (PPP) projecten aan te gaan, want nog meer staatsschulden is ondraagbaar."

UPP

"Met de PPP formule stemmen we in met het betalen van iets waarvan nadat de fysieke staat ervan is verwaarloosd, het publiekseigendom wordt. Ook wordt hiermee beoogd dat de cijfers van de openbare financiën niet beïnvloed worden en dat het niet als schuld wordt aangemerkt. Terwijl het de facto de schuldpositie van het land beïnvloed."

RAIZ

"Wij zijn van mening dat de overheid zal moeten samenwerken met private bedrijven met eigen fondsen om zo projecten te financieren en niet op zoek te gaan op de internationale markt met hoge rentes "

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"De regering moet zich bezig houden met legislatie, en controle daarvan."

Geen van beide

Oneens

AVP

"Door private en publieke middelen te combineren zijn grote projecten mogelijk gemaakt die in het belang van de Arubaanse samenleving zijn en decennialang in de planning stonden."

10. Olieraffinaderij

De olieraffinaderij moet operationeel worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De keuze om de raffinaderij weer operationeel te maken was voor de AVP geen makkelijke keuze. Het belang voor de economie van Aruba (12% van de BNP) is echter doorslaggevend geweest bij het besluit."

MEP

"Zolang het werkgelegenheid biedt aan onze werklozen, en zolang de raffinaderij voldoet aan het bijdragen van een 'fair share' aan s' Landskas, en voldoet aan internationaal acceptabele veiligheids- en milieu normen. "

POR

"Mits er duurzaam gehandeld wordt. "

MAS

"Onder voorwaarde dat het een privé instelling blijft, en dat het aan Internationale milieunormen voldoet."

Geen van beide

UPP

"De raffinaderij zou moeten worden ontmanteld omdat het een installatie is waarvan zijn tijd is gekomen. Tegelijkertijd blijven wij open voor elk bedrijf die op Aruba een raffinaderij zou willen beheren. Dit zou wel op basis moeten zijn van een installatie die helemaal nieuw is. Hier zou veiligheid en milieu centraal staan. "

Oneens

ReD

"Na het verdrag van Parijs kan geen enkel land zich verantwoorden om door te gaan met fossiele energieverbruik, speciaal voor een eiland die de eerste slachtoffer wordt van de “global warming”."

RAIZ

"RAIZ staat voor de rechten van de natuur, in de visie voor een duurzaam Aruba is geen ruimte voor een raffinaderij"

CURPA

Geen toelichting gegeven

11. Gasboring

In de Arubaanse wateren moet niet naar gas worden geboord.

Wat vinden de partijen?

Eens

ReD

"Na het verdrag van Parijs kan geen enkel land zich verantwoorden om door te gaan met fossiele energieverbruik, speciaal voor een eiland dat het eerste slachtoffer wordt van “global warming”."

RAIZ

"RAIZ is tegen het boren voor gas. Laat Moeder Natuur met rust en gebruik energiebronnen die geen schade opleveren; zon, afval verwerking (duurzame energie)"

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Behalve als dezelfde wetten die de inkomsten verdelen toegepast wordt zoals in Noorwegen en Nederland."

Geen van beide

Oneens

AVP

"Aruba heeft met REPSOL afgesproken dat er conform de hoogste internationale standaarden wordt gezocht naar gas in onze territoriale wateren. Het toezicht hierop gebeurt in samenwerking met de NL'se Staatstoezicht op de mijnen. De middelen die (eventueel) vrijkomen uit deze exploraties zullen in een zgn "sovereign wealth fund" worden geplaatst, waarna de dividenden hieruit ten behoeve van de samenleving van Aruba zullen worden gebruikt. "

MEP

"Aruba moet exploreren, en als het economisch haalbaar is om gas te boren, dan moet dit op de ecologisch meest verantwoorde wijze geschieden. "

POR

"Er kan geëxploreerd worden naar gas mits er voorzorgsmaatregelen genomen worden jegens de bescherming van de natuur, anders niet."

UPP

"Naast het recht hebben om in eigen wateren naar gas te boren, zou dit onze economie stimuleren en zou het ook kans scheppen voor schonere energieproductie. Het zou kunnen helpen met het betalen van de nationale schuld, terwijl andere inkomsten in het onderwijsfonds kunnen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs."

12. Winstbelasting

De multinationals op Aruba moeten meer vennootschapsbelasting (winstbelasting) gaan betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De winstbelasting voor bedrijven is door de regering van AVP verlaagd van 28% naar 25%. Dit wordt gehandhaafd. Sommige hotels betalen, vanwege in het verleden gemaakte afspraken, veel minder dan dit percentage en doorbreken hiermee het principe van de breedste schouders, dragen de meeste lasten. "

UPP

"Multinationals moeten ook belasting betalen net zoals alle andere bedrijven."

RAIZ

"Wij geloven in de formule "cap & trade" diegene die meer vervuilt, zal meer moeten betalen. Hiernaast willen wij economische incentives uiteenzetten, voor diegene die aantoonbaar vervuiling verminderd."

MAS

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

ReD

"Er moet een integrale hervorming komen van het belastingstelsel dat meer gebaseerd is op indirecte belasting gerelateerd aan het nationale uitgavenniveau."

Oneens

MEP

"De winstbelasting tarief van 25% is een van de hoogste in de regio, en kan niet verhoogd worden. Aruba moet de richting uit van verschuiving van directe naar indirecte belastingen, en de winstbelasting moet dan verder verlaagd worden. Privileges moeten dan ook uitgesloten worden en multi nationals moeten net als andere bedrijven, de normale tarieven betalen. "

POR

"Uitgangspunt is dat alle op Aruba gevestigde bedrijven ten aanzien van belastingaangelegenheden op dezelfde wijze moeten worden behandeld, doch met het oog op het bevorderen van bepaalde economische activiteiten of bedrijfssectoren moet het mogelijk zijn om onder strikte voorwaarden belastingfaciliteiten toe te kennen aan bepaalde bedrijven."

CURPA

Geen toelichting gegeven

13. All inclusive hotels

Er moet een limiet komen op het aantal all inclusive hotels.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De AVP gelooft in een in samenwerking met de toeristische sector opgesteld incentive systeem om het aantal all-inclusive hotels in Aruba te beperken. "

MEP

"Aruba moet een gezonde mix kunnen aanbieden van EP (normale accommodatie), all inclusive, time share en anderen. Daarbij moeten wij ervoor waken dat de balans niet verstoord wordt door bijv. een explosieve groei in all inclusive hotels. De vrees bestaat dat zonder een limiet, alle hotels tot all inclusive hotels worden omgezet. "

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

Geen toelichting gegeven

UPP

"Het is noodzakelijk om de groei van hotels, op Aruba, met name all inclusive hotels, te beperken zodat de kwaliteit van de toerisme op Aruba behouden kan worden. All inclusive hotels verhinderen andere entrepreneurs om services te geven aan onze bezoekers omdat deze all inclusive toeristen niet bij kleinere bedrijven komen."

RAIZ

"RAIZ ziet geen enkele economische ontwikkeling voor Aruba met de komst van meer all-inclusive hotels. Juist tegenovergesteld, het limiteert de ontwikkeling van onze lokale midden en klein bedrijven."

MAS

"All-inclusive gasten hebben geen motivatie om repeat gasten te worden."

Geen van beide

Oneens

CURPA

Geen toelichting gegeven

14. Invoerrechten

De invoerrechten moeten omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Op bepaalde goederen, met name de producten in het basispakket van levensmiddelen. "

RAIZ

"RAIZ is van mening dat wanneer we de belasting heffing van direct naar indirect veranderen, de invoerrechten drastisch omlaag zullen gaan"

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Maar het tarieven systeem moet gesimplificeerd worden."

Geen van beide

ReD

"Er moet een integrale hervorming komen van het belastingstelsel dat meer gebaseerd is op indirecte belasting gerelateerd aan het nationale uitgavenniveau."

UPP

"Voordat het zo ver is, is het noodzakelijk om de situatie van onze huidige belastingsysteem te analyseren. UPP vindt dat er een shift moet komen van directe belasting naar indirecte belasting. Hier zou de systeem van invoerrechten moeten worden herzien en besloten moeten worden of het noodzakelijk is om veranderingen te maken."

Oneens

AVP

"Invoerrechten moeten hervormd worden zodat de administratieve lasten hiervan verminderd worden, maar deze wijzigingen mogen niet ten koste gaan van lokale ondernemers."

POR

"Het stelsel moet herzien worden en efficiënter zijn."

15. Belasting hoogste inkomens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"AVP gelooft in het principe dat de breedste schouders de meeste lasten moeten dragen. "

MEP

"Het draagkracht principe blijft een van de uitgangspunten van heffing van loon- en inkomstenbelasting. De tarieven moeten wel verlaagd worden in het kader van de verschuiving van directe naar indirecte belastingen. "

CURPA

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

ReD

"Er moet een integrale hervorming komen van het belastingstelsel dat meer gebaseerd is op indirecte belasting gerelateerd aan het nationale uitgavenniveau."

UPP

"Momenteel is Aruba een van de landen met de duurste belastingstelsels ter wereld. UPP heeft de voorkeur om te werken met een systeem van indirecte belastingen in plaats van een directe. "

Oneens

POR

"Geen enkele groep burger moet meer belasting gaan betalen. Een van de voornaamste doelstellingen van onze belastingherziening is koopdrachtverbetering voor alle burgers."

RAIZ

"Met de introductie van indirecte belastingen, zullen belasting op alle salarissen worden gereduceerd."

MAS

"Het is al gebaseerd op een schalering systeem dat hoger wordt naar mate men meer verdiend."

16. Nieuwe fietspaden

De regering moet fors investeren in de aanleg van nieuwe fietspaden.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"In de Green Corridor en de Watty Vos Boulevard is een fietspad opgenomen van 30 km. Dit soort investeringen in de fietsinfrastructuur van Aruba wil de AVP in de komende periode blijven uitvoeren. "

MEP

"Fietspaden zijn ook nodig om veiligheidsredenen. Naast fietspaden moet ook een velodrome worden gebouwd voor fietsers. "

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

"Fietspaden over heel Aruba is een “must”, het bevordert een gezonde levensstijl en is milieuvriendelijk om minder afhankelijk te zijn van autos. "

MAS

"Het gehele infrastructuur moet zodanig aangepast worden voor fietspaden en rolstoelen."

Geen van beide

UPP

"UPP gelooft dat het tijd is om de bestaande wegen efficient te onderhouden en om niet met meer grote projecten te komen. Wat al gebouwd is voor fietsers is een feit, terwijl bepaalde regio's (zoals secundaire wegen) preferentie moeten gaan geven aan fietsers (waar automobilisten extra voorzichtig moeten zijn)."

Oneens

RAIZ

"RAIZ is er van overtuigd dat meer mensen op de fiets gezonder zou zijn en tevens zou het een ontlasting van het gemotoriseerd verkeer kunnen zijn, echter moet de veiligheid van de fietser wel worden gewaarborgd. Daar wil RAIZ in samenspraak met de stakeholders de veiligste mogelijkheden bekijken alvorens een ad hoc beslissing te nemen."

CURPA

Geen toelichting gegeven

17. Betaald parkeren

Er moeten meer betaalde parkeerplekken op Aruba komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

POR

Geen toelichting gegeven

UPP

"Er dienen meer parkeergarages te komen, terwijl er de meerderheid van de parkeermeters verwijderd moeten worden. De meeste parkeervakken in het stadscentrum dienen verwijderd te worden, met uitzondering van enkele strategische comerciele gebieden."

Geen van beide

Oneens

AVP

"Er zijn op dit moment voldoende betaalde parkeerplekken in Aruba. We zullen de regels omtrent betaald parkeren zo uitvoeren dat het aantrekkelijker wordt om in Oranjestad te winkelen. "

MEP

"Aruparking moet heroverwogen worden; de huidige parkeermeters die dicht bij de winkels staan, zullen blijven, de rest zal worden geëlimineerd. Daarvoor in de plaats komen ruime parkeergarages. "

ReD

Geen toelichting gegeven

RAIZ

Geen toelichting gegeven

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Men moet met parkeergarages komen."

18. Caya G.F. Betico Croes

Caya G.F. Betico Croes moet weer geopend worden voor auto’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Dit brengt de sfeer terug in de Caya Betico Croes. "

UPP

"Hierdoor wordt caya grandi weer levendig."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Het is al bewezen dat de Arubaanse koper ervan houdt voor de zaak afgelaten en opgehaald te worden."

Geen van beide

Oneens

AVP

"De AVP gelooft dat de Caya Betico Croes een straat moet zijn waar men op een veilige manier kan wandelen, winkelen, wonen en bijeenkomen. Auto's in de straat passen niet bij dit beeld. "

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

"We zijn voorstaander van een transparante overdekte shopping mall area met terassen en culturele-muzikale evenementen in de Caya Betico."

RAIZ

"Wij zien een mooie toekomst voor ogen voor Caya Betico Croes, maar het openstellen van de winkelstraat zal veel schade opleveren aan de huidige infratructuur. In plaats van het open stellen voor verkeer, laten we concentreeren om een innovatiever en creatiever product aan te bieden, aantrekkelijk voor lokalen en toeristen."

19. Adviseurs ministers

De ministers moeten minder adviseurs in dienst nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Het aantal maximaal toegestane adviseurs per minister zal na een grondig onderzoek, wettelijk worden vastgelegd. "

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

Geen toelichting gegeven

UPP

"In overeenstemming met het rapport Wever en het gedachtegoed van good governance vinden wij dat niet alleen het aantal adviseurs moet verminderen, maar ook het aantal coördinatoren. In vergelijking met de huidige situatie moeten deze aantallen via de wet beperkt worden. "

RAIZ

"Wij van RAIZ pleiten voor minder adviseurs voor de minister om zo de kosten omlaag te brengen."

CURPA

"Voor elke minister maximaal 14."

MAS

"Hoofden van diensten moeten weer hun authoriteit en expertise kunnen uiten en bemachtigen."

Geen van beide

Oneens

AVP

"De AVP gelooft in een bestuur dat dicht bij de mensen staat. Hier past een ondersteuning bij die dit mogelijk maakt. "

20. Verkiezing minister-president

De minister-president van Aruba moet rechtstreeks door de bevolking worden gekozen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ReD

"Een gekozen minister-president is een oplossing voor onze problematiek van een stempelparlement. ReD heeft reeds een andere oplossing, in de zin dat nu een zakenkabinet moet komen en dat de “votegetters” in het parlement blijven om de vakministers te controleren."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Hiermede krijgt men een echte scheiding van macht - trias politica."

Geen van beide

MEP

"De partij heeft nog geen standpunt ingenomen, maar zal eerst een grondig onderzoek verrichten. Deze wens komt voort uit het feit dat het parlement niet kritisch genoeg is tegenover de minister. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een voorstel ingediend om de kiesverordening aan te passen en degenen met de meeste stemmen in het parlement toe te laten. "

UPP

"UPP is akkoord met de volledige hervorming van ons systeem van vertegenwoordiging. Ondanks dat de stelling sympathiek is, dient er een onderzoek gedaan te worden wanneer deze scheiding van verkiezing moet komen."

RAIZ

"RAIZ staat voor betrekking van de burgers bij de overheid. Dit is een goed voorbeeld hoe het volk meer te zeggen krijgt in de beslissingen met betrekking tot de overheid van ons Aruba"

Oneens

AVP

"De AVP gelooft in de parlementaire democratie, met de Koning als staatshoofd, zoals die in het Koninkrijk der Nederlanden al eeuwenlang bestaat. Een verandering naar een Presidentieel systeem is, wat de AVP betreft, niet aan de orde. "

POR

Geen toelichting gegeven

21. Stemmen vanuit het buitenland

Alle Arubanen in het buitenland moeten bij de Statenverkiezingen van 2021 kunnen stemmen.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De AVP zal bevorderen dat stemgerechtigden die een binding met Aruba behouden voor de parlementaire verkiezingen kunnen stemmen ondanks dat zij zich in het buitenland bevinden. Hiertoe is reeds een initiatiefwet ingediend. "

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Degenen die op Aruba geboren zijn, een zodanige hechte band met Aruba hebben en die op Aruba ingezetene zijn geweest voor een bepaalde tijd, maar zich in het buitenland bevinden, zouden de mogelijkheid moeten krijgen om bij de Statenverkiezingen van 2021 te kunnen stemmen."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

UPP

"UPP vindt dit een sympathiek idee, maar kan er niet mee akkoord gaan. Er moet eerst onderzoek gedaan worden naar de vraag in hoeverre dergelijke rechten aan Arubanen in het buitenland gegeven kan worden. "

Oneens

MEP

"Niet alle Arubanen die in het buitenland wonen, maar slechts die Arubanen die tijdelijk in het buitenland wonen en voornemens zijn om terug te komen. "

22. Zetel afstaan

Wanneer Statenleden zich afscheiden van hun partij moeten ze hun zetel afstaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Zetelroof moet bestreden worden. "

ReD

"Het huidige systeem bevordert corruptie, want een parlementszetel heeft een prijs voor een persoon."

RAIZ

"Parlementariers worden gekozen door het volk, om de belangen van het volk te vertegenwoordigen., niet de belangen van de parlementarier zelf."

CURPA

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

UPP

"UPP vindt dat leden van het Parlament die bijvoorbeeld zichzelf uit het partij hebben gehaald of zijn binnengekomen met voorkeurstemmen, moeten de optie worden gegeven om hun functie te behouden. Dus hierbij gaat het om eem combinatie van antwoorden."

Oneens

AVP

"De AVP gelooft in de onafhankelijkheid van Statenleden en in onze Staatsregeling waarin wordt vastgelegd dat Statenleden stemmen zonder last of ruggespraak. Als Statenleden zich afscheiden staat het de regering uiteraard vrij om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. "

POR

Geen toelichting gegeven

MAS

"De bevolking heeft hun volgens de huidige wetten en Kiesreglement daar geplaatst."

23. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

Wat vinden de partijen?

Eens

ReD

"RED is voorstander van digitale democratie. Dat is een vorm van directe democratie, want dankzij een app op een cellulair kan iedere burger direct meestemmen tijdens openbare vergaderingen van het Parlement. Volksraadpleging is nu in de digitale tijdperk permanent mogelijk."

RAIZ

"RAIZ is voorstander van deelname door burgers in de overheid. Dit is een goed voorbeeld hoe burgers meer zeggenschap kunnen verkrijgen in beslissingen die worden genomen."

CURPA

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

MEP

"De partij heeft hierover nog geen standpunt ingenomen "

POR

"In principe is POR voorstander van het invoeren van referenda. Aangezien dit een complexe materie is, kiezen wij voor een incrementele implementatie om eerst ervaring mee op te doen en op grond daarvan te kunnen bepalen wat de beste manier is om referenda op Aruba te regelen."

UPP

"UPP is voorstander van een systeem van referenda en met name als het gaat om zaken die van grote belang zijn zodat de bevolking deel kan nemen in de besluitvorming. Je hebt bindende en raadgevende referenda. Er moet bepaald worden voor welke gevallen een referendum bindend is en voor welke niet."

Oneens

AVP

"De AVP gelooft in de representatieve democratie waarin Statenleden het publieke belang waarborgen. "

MAS

"Dit zal de functionering van de Staten ontzettend belemmeren, en is onrealistisch om uit te voeren."

24. Toezicht overheidsfinanciën

Een onafhankelijke instelling moet structureel toezicht houden op de overheidsfinanciën van Aruba.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De AVP zal conform haar partijprogramma duurzaam financieel toezicht handhaven. In de afgelopen jaren heeft de AVP regering telkens aan haar financiële normen voldaan en zal dat in de komende jaren ook blijven doen."

MEP

"Toezicht moet blijven, en hiervoor moet een eigen toezichtsorgaan worden ingesteld, met tanden, om het CAFT op termijn te vervangen. "

ReD

"CAFT moet een permanente structuur worden binnen ons staatsbestel, externe controle is gezond."

RAIZ

"Toezicht dient niet alleen achteraf plaats te nemen door de Algemene Rekenkamer, maar tijdens het begrotingsjaar en door een onafhankelijke maar ook capabele instelling, zodat interventie nog mogelijk is wanneer de uitgaven onverantwoord oplopen."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, en de Centraal Accountants Dienst moeten uitgebreid worden met kader en van voldoende begroting voorzien zijn."

Geen van beide

UPP

"UPP is van mening dat we deze instelling vanuit Aruba moeten opzetten en organiseren, met lokale experts die ook kritisch zijn. Mocht externe toezicht noodzakelijk zijn, dan dient dit door de Verenigde Naties uitgevoerd te worden en niet door Nederland."

Oneens

POR

"De financiële situatie van de overheid dient structureel te worden gesaneerd zodat de CAFT kan worden opgeheven met dien verstande dat er vervolgens een Arubaanse begrotingskamer komt. "

25. Windmolenparken

Er moeten meer windmolenparken komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"Om Aruba onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en de prijs van energie voor onze samenleving te stabiliseren is het nodig om het windmolenpark verder uit te breiden. "

POR

"Zolang dat niet voor overlast zorgt voor de omwonenden en geen gevolgen heeft voor hun gezondheid."

Geen van beide

ReD

"Alternatieve energie is de toekomst, maar windenergie is niet de enige optie, meer windmolens kunnen we hier niet in de zee plaatsen zoals in Nederland waar het ondiep is."

UPP

"UPP is geen tegenstander van windmolens, maar wel moet er een geanalyseerd worden of dit schade kan veroorzaken (horizonvervuiling, gezondheidsklachten, enz.). En ook of dit systeem economisch haalbaar is voor de gemeenschap. Tegelijkertijd moet geëvalueerd worden welke technologie, zoals zonnepanelen, het meest geschikt zou zijn."

Oneens

MEP

"In plaats van meer windmolenparken, moet Aruba de juiste mix vinden van alle vormen van alternatieve energie, en de bestaande windmolens optimaal uitputten. "

RAIZ

"Grote windmolens levert geen werkgelegenheid op voor onze lokale mensen aangezien ons de kennis en de middelen ontbreekt. Volgens een studie uitgevoerd door KEMA zou de enige mogelijkheid tot plaatsing zijn bij Urirama en daar is RAIZ op tegen. Wij willen duurzame energie gebruiken, maar niet ten koste van het welzijn van de mens."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"Er is geen economische, nog financiële, nog milieuvriendelijke toegevoegde waarde."

26. Illegale vuilstortplaatsen

Alle illegale vuilstortplaatsen moeten binnen twee jaren worden gesloten.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De AVP zal de milieuwetgeving zodanig aanpassen dat het openbaar ministerie strenger kan optreden tegen overtreders."

MEP

"Vuilnis moet verwerkt worden, en als er eenmaal een beleid is uitgestippeld voor vuilverwerking, zal er geen behoefte meer zijn aan illegale stortplaatsen, en kunnen forse boetes worden opgelegd. "

ReD

"Dat moet zo snel mogelijk gebeuren."

UPP

"Zonder twijfel. Terwijl ook een systeem van duurzame afvalverwerking geïmplementeerd dient te worden."

RAIZ

"RAIZ is een partij dat zich erg concentreert op het milieu. De illegale stortplaatsen worden dan ook gezien als directe bedreiging voor het milieu en moeten per direct worden geëlimineerd, maar wel volgens een goed gestructureerd plan."

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"De huidige wetten dienen geïmplementeerd te worden, en de sancties moeten hoger gesteld worden."

Geen van beide

POR

"Zij moeten per direct worden gesloten."

Oneens

27. Bindende milieuwet

Nieuwe bouwprojecten moeten per direct op stop gezet worden totdat er een bindende milieuwet is ingevoerd.

Wat vinden de partijen?

Eens

POR

"De herziene milieuwet dient zo snel mogelijk ingevoerd te worden."

ReD

"Het is schandalig dat anno 2017 onze milieuwetgeving nog steeds niet “in place” is."

UPP

"Dit moet gebeuren, tenzij het geen financieel gevolgen heeft voor het land Aruba."

Geen van beide

RAIZ

"Er moet geïnvesteerd worden in het goed uitvoeren en handhaven van de bestaande wetgeving en prioriteiten worden gegeven aan nieuwe, modernere wetregelingen. "

CURPA

Geen toelichting gegeven

Oneens

AVP

"De AVP zal de milieuwetgeving welke in vergevorderde fase is implementeren. Alle (grote) bouwprojecten dienen reeds een MER rapport te hebben."

MEP

"De nieuwe bouwprojecten kunnen helaas niet allemaal worden stopgezet, zonder forse boete clausules; er zal wel een onderzoek worden verricht naar alle bouwprojecten i.v.m. overtreding van milieu en aanbestedingsregels, de financiële haalbaarheid van elk project, en aan de hand daarvan zal besloten worden welke projecten stop gezet kunnen en moeten worden. "

MAS

"Onrealistisch en onhaalbaar uit te voeren; Aansprakelijkheid van de ministeries betreffende lopende projecten moeten ingevoerd en bekrachtigd worden."

28. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen ten behoeve van de openbare veiligheid, de zorg of het milieubeheer.

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De AVP gelooft in een maatschappelijke dienstplicht waarin de samenhang, en Arubaanse waarden en principes worden gestimuleerd. "

MEP

"Dit draagt bij aan het aanpakken van de jongerenproblematiek op Aruba. "

ReD

"ReD heeft het project van Club Escolar voorgesteld, waarbij jongeren van het voortgezet onderwijs na schooltijd ingezet worden in stichtingen die vrijwilligerswerk doen voor de gemeenschap."

UPP

"Op deze manier creëren we goede burgers en de vrijwilligers die nodig zijn onder onze jongeren."

Geen van beide

CURPA

Geen toelichting gegeven

Oneens

POR

"Maatschappelijke betrokkenheid van jongeren dient wel gestimuleerd te worden."

RAIZ

"Wij geloven niet in dienstplicht. Wij geloven dat een ieder de vrijheid moet hebben om zelf te beslissen welke weg hij/zij zal begaan in het leven. Om veiligheid en milieu te verzekeren hebben we gespecialiseerde mensen nodig."

MAS

"De bestaande "Sociale Vorming" voor problematieke jongeren zou aangepast kunnen worden om in een dergelijke dienstplicht kunnen voldoen."

29. Illegale immigranten

Aruba moet illegale immigranten actiever opsporen en uitzetten.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Aruba moet beginnen met een strengere controle aan de kust om illegaliteit te bestrijden. "

POR

Geen toelichting gegeven

ReD

"De “carrying capacity” van ons eiland is beperkt en het aantal ingezeten heeft de limiet bereikt."

UPP

"Dit is nodig om onze lokale arbeidsmarkt te beschermen."

RAIZ

Geen toelichting gegeven

CURPA

Geen toelichting gegeven

MAS

"De huidige autoriteiten moeten bemachtigd worden om tegen illegale immigranten te kunnen optreden."

Geen van beide

Oneens

AVP

"De AVP gelooft in een humaan opsporings- en uitzettingsbeleid. "

30. Voertaal onderwijs

De voertaal in het lager onderwijs moet Papiamento worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

"Onderzoeken hebben bewezen dat met de moedertaal als instructietaal in de eerste leerjaren, de kinderen beter af zijn om talen te beheersen, inclusief het Nederlands. "

POR

"Met veronderstelling dat het hier om de instructietaal gaat."

ReD

"Multilinguïstisch onderwijs vanaf de kleuterschool is de beste optie."

UPP

"Dit is iets wat al had moeten gebeuren. UPP gelooft dat de voertaal in het basis onderwijs Papiamento moet zijn, maar dat ook de andere drie talen gegeven moeten te worden. In het secundaire onderwijs geloven we dat de voertaal Engels moet zijn."

RAIZ

"Voertaal in het lager onderwijs moet hoofdzakelijk, maar niet exclusief, Papiamento zijn. Een meertalige school met voertaal Papiamento, inclusief ondersteunende instructietalen als Nederlands, Spaans en Engels past het beste bij Aruba’s multiculturele samenleving. "

CURPA

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

AVP

"De AVP wil de positieve resultaten van de pilot "Scol Multilingual" uitbreiden naar andere delen van Aruba. Hierbij is in het eerste deel van de basisschool de instructietaal Papiamento, en daarna Nederlands. Dit volgens het principe, moedertaal, doeltaal. De moedertaal, kan echter variëren, net als de doeltaal. De AVP zal haar beleid laten bepalen door de wetenschappelijk beste oplossing voor onze kinderen."

Oneens

MAS

"Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van een lage doorstroom naar hogere scholen; is de oorzaak de student, de leraar, het onderwijs systeem, de cultuur van de student?"

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor zittende partijen, die nu in het parlement vertegenwoordigd zijn. U kunt alle partijen meenemen en u kunt een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

AVP 0%overeenkomst
MEP 0%overeenkomst
POR 0%overeenkomst
ReD 0%overeenkomst
UPP 0%overeenkomst
RAIZ 0%overeenkomst
CURPA 0%overeenkomst
MAS 0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Hulp Venezuela Extra belangrijk

Bij een humanitaire crisis in Venezuela moet Aruba hulp bieden aan vluchtelingen uit dat land.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als Christen-Democratische partij gelooft de AVP in het bijstaan van de medemens die hulpbehoevend is. Dit zal op een zodanige wijze gebeuren dat het de draagkracht van de Arubaanse samenleving niet te boven gaat. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tot een bepaald maximum. Aruba en Curaçao moeten in een dergelijke crisis fungeren als draaideur: de vluchtelingen komen hier aan, worden geregistreerd en vervolgens overgebracht naar andere eilanden waar ruimere kampen kunnen worden opgezet, bijv. in Bonaire, St Maarten, Saba en St. Eustatius. De hulp van Nederland in deze humanitaire crisis is nodig. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "In samenwerking met Nederland."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hulp aan mensen in nood in Venezuela kan in diverse vormen gebeuren, zoals het sturen van voedselpakketten."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet hulp aanbieden in de eerste uren. Maar Aruba moet dit niet maanden of jaren gaan doen. UPP gelooft dat Nederland hierbij haar veranttwoordelijk moet nemen. Aruba kan niet alleen opdraaien voor de kosten. "

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien geen grote rol voor Aruba hierin. Het is simpelweg een kwestie van capaciteit. Uiteraard zijn we meer dan bereid te helpen op andere manieren (voedsel, medicijnen)."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met militaire hulp van Nederland."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Ouderenzorg Extra belangrijk

Ouderenzorg is vooral de verantwoordelijkheid van de familie.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "AVP gelooft dat ouderenzorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de overheid, de familie en het individu."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De regering moet de capaciteit voor opvang van ouderen uitbreiden, en de randvoorwaarden creëren om een goede zorg te garanderen; als een bejaarde besluit om thuis te blijven wonen, moet een financiële steun worden gegeven; voor het overige is het een verantwoordelijkheid van de familie om liefde en aandacht te schenken aan de bejaarden"

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen indien de familie niet in staat is om die verantwoordelijkheid te dragen, is een rol weggelegd voor de overheid. "

 • ReD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Thuiszorg met eventuele steun van de Staat is belangrijk voor de bejaarde zelf, die centraal moet zijn. "

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het moet een combinatie van allebei zijn. Van één kant moet er gezorgd worden dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen, dus thuis. De overheid zou moeten zorgen voor huisartsen die thuis langskomen en professioneel te werk gaan. Ook moet de overheid fiscale prikkels geven aan ouderen die aanpassingen moeten doen thuis (vb. veranderingen in badkamer etc.). "

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De taak en de rol van een overheid is om burgers te helpen die niet voor zich zelf kunnen zorgen op een integrale manier. Onze ouderenzorg is ook de verantwoordelijkheid van de familie, maar zeker ook die van de regering"

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met uitzondering van personen die geen familie hebben."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang er qualitatief bijzorg mogelijk is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. AOV-leeftijd Extra belangrijk

De AOV-pensioenleeftijd moet terug naar 62 jaar.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De pensioenleeftijd gaat stap voor stap omhoog om de pensioenuitkeringen voor onze ouderen zeker te stellen en de pensioenpremies voor jongeren betaalbaar te houden. Dit is in 2013 in samenspraak met sociale partners besloten. Het ambtenarenpensioenfonds is naar aanleiding hiervan ook hervormd en de dekkingsgraad van 70% naar 100% gebracht. De AVP is van mening dat het onverstandig is hier verandering in te brengen. Wel wil de AVP specifiek voor werkloze ouderen een pre-pensioen introduceren."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een politieke beslissing om de pensioengerechtigde leeftijd te verlagen naar 62 jaar, en om het fonds solide te houden. Het bedrag ad 61,5 miljoen dat is kwijtgescholden zal terugbetaald worden, en door de openbare financiën op orde te zetten, zullen er fondsen beschikbaar zijn om het ouderdomsfonds solide te houden."

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "POR is voorstander van flex-pensioen waarbij men reeds bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd met pensioen kan gaan (met pensioenkorting). "

 • ReD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Flexibilisering van de pensioenleeftijd I.v.m. bepaalde beroepsgroepen die een leeftijdslimiet kennen. "

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP wilt dat voordat de pensioenleeftijd terug gaat naar 62 (als het kan zelfs tot 60) gaat, er een uitgebreide onderzoek gedaan wordt naar het realiseren van zulke veranderingen. Doordat wij geen exacte cijfers hebben is het moeilijk om deze vraag te beantwoorden met een ja of nee."

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ten eerste zal er goed onderzocht moeten worden of de pensioens leeftijd van 62 jaar de kosten die daarbij behoren kan ondersteunen. Indien dit niet het geval is, kan een aanpassing van de pensioensleeftijd niet worden gegarandeerd. Zeker niet in het geval dat de burger zich nog vitaal genoeg voelt om te kunnen functioneren in de samenleving."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de pensioenleeftijd naar 60 terugbrengen."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onder voorwaarde dat een actuaris rapport aanduidt dat de reserve van de fonds niet negatief beïnvloed wordt, en dat de werkgevers-en arbeiders' bijdrage niet verhoogd worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Basisinkomen Extra belangrijk

Aruba moet experimenteren met een basisinkomen voor iedere volwassene.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft niet dat het opportuun is om in deze regeerperiode te experimenteren met een basisinkomen, maar de AVP zal de discussie met stakeholders aangaan om de voordelen van een basisinkomen te emuleren op onze sociale zekerheid."

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De partij heeft nog geen standpunt ingenomen; E.e.a. moet grondig worden onderzocht, om de haalbaarheid en de impact goed van een dergelijk systeem te kunnen bepalen. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Basisinkomen voor iedere volwassene is financieel niet haalbaar. "

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zowel de gepensioeneerde als degene op bijstand die onder het minimum leven moeten tegemoetkomingen krijgen in de vorm van het niet belastbaar stellen van het AOV pensioen alsook de mogelijkheid om eigen inkomens te generen tot het niveau van de “entrada basico”."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is een thema dat moet worden geëvalueerd. Misschien in andere plekken ter wereld is er een systeem dat heeft gewerkt, maar op Aruba moet er nog onderzoek worden gedaan om de mogelijkheden hiervan bestuderen."

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "RAIZ is van mening dat er eerst vast gesteld dient te worden wat een basis inkomen moet zijn alvorens een besluit te nemen over dit onderwerp. Er moet duidelijk worden gesteld welke factoren van invloed zijn. Wordt het vastgesteld op basis van het aantal gewerkte jaren of op basis van resultaat?"

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ten eerste is het idee vaag opgesteld, zonder aanduiding van wie ervoor in aanmerking komt, en voor hoe lang, en gezien de huidige financiële situatie van Aruba zal ook aangeduid moeten worden van welk fonds dit zou moeten komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Rechten homoseksuelen Extra belangrijk

Huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht moeten wettelijk worden erkend.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Fundamentele rechten van de mens moet gelijk zijn voor een ieder. Daartoe hoort het recht van family life (het EHRM). Laten we op Aruba eerst alle vormen (of tenminste de meest schrijnende vormen) van discriminatie uitbannen; daarbij kunnen wij aansluiten bij de fundamentele rechten. Dit alleen al zal veel positiefs meebrengen. Voor het homohuwelijk zelf bestaat nog geen breed draagvlak, en kan niet opgelegd worden. Uitbannen van discriminatie wel."

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "De partij gelooft in gelijke rechten voor alle burgers. "

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het betreft een kwestie van gelijke rechten voor alle burgers."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel de UPP vindt dat iedereen dezelfde rechten heeft, moet deze fundamentele verandering aan de bevolking als vraag voorgelegd worden via een bindende referendum. "

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij leven op Aruba in een democratische staat en dat geeft automatisch elk persoon, elke burger het recht op vrije keuze. Op het moment dat de vrijheid om te kiezen wordt belemmerd, wordt het recht op vrije keus beperkt."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang de rechten van pensioen, eigendom, en erfenis worden beschermd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Eigen risico Extra belangrijk

Om de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden moet er een eigen risico komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP heeft de AZV ingevoerd om gelijke toegang tot zorg voor een ieder te garanderen. Een eigen risico zal afbreuk doen aan dit principe. De AVP zal geen medewerking verlenen aan de invoering van een eigen risico. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het invoeren van een eigen risico voor personen met een inkomen boven het minimumloon draagt bij tot betere controle en beheersing van de kosten, en het voorkomen van misbruik. "

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit kan een optie zijn, maar is bij lange na niet de enige optie om de zorgkosten betaalbaar te houden. Daarnaast moet niet alleen naar de kostenkant worden gekeken maar ook naar de kwaliteit van de zorg. "

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een eigen risico betekent meer een systeem van beloning van een gezonde levensstijl."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eigen risico moet gebaseerd zijn op elke individuele verzekerde. Er zou bepaald moeten worden in hoeverre elke verzekerde bijdraagt aan het zichzelf gezond houden op een acceptabele niveau. Bijvoorbeeld iemand die rookt of obesitas heeft, zou een vorm van eigen risico moeten betalen of een aangepaste tarief, in vergelijking met verzekerden die gezond leven."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Volgens RAIZ zijn de kosten van de gezondheidszorg niet alleen een concept dat gebonden is aan budget, maar ook in het bewust worden van de burgers over de medische zorg. Een eigen bijdrage is vooral voor de groep die minimum loon verdient onbetaalbaar."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De dekking van AZV beperken tot personen met de Nederlandse nationaliteit zal de kosten verminderen."

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment is het niet toelaatbaar om bijdrage van de klant te doen verhogen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Wietteelt Extra belangrijk

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP is voorstander van medicinaal gebruik van marihuana, maar gelooft dat er teveel risico's kleven aan recreatief gebruik."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Teelt van wiet kan - onder strenge controle - uiteraard een bron van inkomen zijn. Landbouw zal onder de MEP-regering een economische pijler worden. Voor wat betreft het gebruik zelf van wiet: wij zijn voor gebruik van medicinale marihuana, maar niet recreationeel. Daarvoor zijn de gevolgen nog niet te overzien. "

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen indien dat voor medische doeleinden geschiedt. "

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hoeven de wiel niet uit te vinden, Uruguay is een goed voorbeeld naast Nederland met al 40 jaar ervaring met coffeeshops, waar eindelijk ook de achterdeur politiek ook bekritiseerd wordt en meer stemmen opgaan om ook de productie te legaliseren."

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "UPP geeft geen goedkeuring voor recreatieve gebruik van marijuana of cannabis. Wel gelooft UPP in het gebruik hiervan voor medische doeleinden. Dit met voorwaarde dat de benodigde controles worden uitgevoerd voor de productie hiervan."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het telen en verkopen van marihuana voor medicinaal gebruik en gereguleerd."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel voor medische redenen, en onder strikte supervisie en controle van gezondheidsauthoriteiten,"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Abortus Extra belangrijk

Abortus moet alleen in zeer speciale omstandigheden, zoals verkrachting, worden toegestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft dat het huidige abortusbeleid in Aruba adequaat is. Dit beleid is ruimhartiger dan de situatie die in deze stelling voorkomt."

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De partij heeft hierover nog geen standpunt ingenomen."

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vrouw en haar geweten is de “key player” in deze beslissing."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Abortus zou mogelijk moeten zijn in extreme gevallen zoals seksueel misbruik of wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Er zou regulering hierop moeten komen, omdat er nu indicatie is dat illegale abortussen vaak wordt gedaan. Hierdoor is legalisatie , wat verheldering zou geven van wanneer wel of wanneer niet, nodig."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ gelooft dat in een democratie, ieder persoon het recht heeft om dit voorzichzelf te bepalen"

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen als het leven van moeder en kind in gevaar is."

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitzonderlijke gevallen zoals verkrachting, incest, ontdekking van besmettelijke ziektes, en of bij ontdekking van andere zeer extreme situatie, bijvoorbeeld o.a. in levens gevaar brengen van de moeder of die van de baby zelf."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Publiek/private investeringen Extra belangrijk

De regering moet haar uitgaven aan projecten die mede met private investeringen worden betaald drastisch beperken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door private en publieke middelen te combineren zijn grote projecten mogelijk gemaakt die in het belang van de Arubaanse samenleving zijn en decennialang in de planning stonden."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De regering moet in het algemeen de kosten verlagen, alle kosten. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aangenomen wordt dat deze stelling betrekking heeft op PPP projecten volgens het model dat de huidige regering toepast."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet verantwoord meer Public-Private-Partnerships (PPP) projecten aan te gaan, want nog meer staatsschulden is ondraagbaar."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met de PPP formule stemmen we in met het betalen van iets waarvan nadat de fysieke staat ervan is verwaarloosd, het publiekseigendom wordt. Ook wordt hiermee beoogd dat de cijfers van de openbare financiën niet beïnvloed worden en dat het niet als schuld wordt aangemerkt. Terwijl het de facto de schuldpositie van het land beïnvloed."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn van mening dat de overheid zal moeten samenwerken met private bedrijven met eigen fondsen om zo projecten te financieren en niet op zoek te gaan op de internationale markt met hoge rentes "

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De regering moet zich bezig houden met legislatie, en controle daarvan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Olieraffinaderij Extra belangrijk

De olieraffinaderij moet operationeel worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De keuze om de raffinaderij weer operationeel te maken was voor de AVP geen makkelijke keuze. Het belang voor de economie van Aruba (12% van de BNP) is echter doorslaggevend geweest bij het besluit."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang het werkgelegenheid biedt aan onze werklozen, en zolang de raffinaderij voldoet aan het bijdragen van een 'fair share' aan s' Landskas, en voldoet aan internationaal acceptabele veiligheids- en milieu normen. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits er duurzaam gehandeld wordt. "

 • ReD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Na het verdrag van Parijs kan geen enkel land zich verantwoorden om door te gaan met fossiele energieverbruik, speciaal voor een eiland die de eerste slachtoffer wordt van de “global warming”."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De raffinaderij zou moeten worden ontmanteld omdat het een installatie is waarvan zijn tijd is gekomen. Tegelijkertijd blijven wij open voor elk bedrijf die op Aruba een raffinaderij zou willen beheren. Dit zou wel op basis moeten zijn van een installatie die helemaal nieuw is. Hier zou veiligheid en milieu centraal staan. "

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ staat voor de rechten van de natuur, in de visie voor een duurzaam Aruba is geen ruimte voor een raffinaderij"

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onder voorwaarde dat het een privé instelling blijft, en dat het aan Internationale milieunormen voldoet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Gasboring Extra belangrijk

In de Arubaanse wateren moet niet naar gas worden geboord.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba heeft met REPSOL afgesproken dat er conform de hoogste internationale standaarden wordt gezocht naar gas in onze territoriale wateren. Het toezicht hierop gebeurt in samenwerking met de NL'se Staatstoezicht op de mijnen. De middelen die (eventueel) vrijkomen uit deze exploraties zullen in een zgn "sovereign wealth fund" worden geplaatst, waarna de dividenden hieruit ten behoeve van de samenleving van Aruba zullen worden gebruikt. "

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet exploreren, en als het economisch haalbaar is om gas te boren, dan moet dit op de ecologisch meest verantwoorde wijze geschieden. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er kan geëxploreerd worden naar gas mits er voorzorgsmaatregelen genomen worden jegens de bescherming van de natuur, anders niet."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Na het verdrag van Parijs kan geen enkel land zich verantwoorden om door te gaan met fossiele energieverbruik, speciaal voor een eiland dat het eerste slachtoffer wordt van “global warming”."

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Naast het recht hebben om in eigen wateren naar gas te boren, zou dit onze economie stimuleren en zou het ook kans scheppen voor schonere energieproductie. Het zou kunnen helpen met het betalen van de nationale schuld, terwijl andere inkomsten in het onderwijsfonds kunnen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ is tegen het boren voor gas. Laat Moeder Natuur met rust en gebruik energiebronnen die geen schade opleveren; zon, afval verwerking (duurzame energie)"

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Behalve als dezelfde wetten die de inkomsten verdelen toegepast wordt zoals in Noorwegen en Nederland."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Winstbelasting Extra belangrijk

De multinationals op Aruba moeten meer vennootschapsbelasting (winstbelasting) gaan betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De winstbelasting voor bedrijven is door de regering van AVP verlaagd van 28% naar 25%. Dit wordt gehandhaafd. Sommige hotels betalen, vanwege in het verleden gemaakte afspraken, veel minder dan dit percentage en doorbreken hiermee het principe van de breedste schouders, dragen de meeste lasten. "

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De winstbelasting tarief van 25% is een van de hoogste in de regio, en kan niet verhoogd worden. Aruba moet de richting uit van verschuiving van directe naar indirecte belastingen, en de winstbelasting moet dan verder verlaagd worden. Privileges moeten dan ook uitgesloten worden en multi nationals moeten net als andere bedrijven, de normale tarieven betalen. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt is dat alle op Aruba gevestigde bedrijven ten aanzien van belastingaangelegenheden op dezelfde wijze moeten worden behandeld, doch met het oog op het bevorderen van bepaalde economische activiteiten of bedrijfssectoren moet het mogelijk zijn om onder strikte voorwaarden belastingfaciliteiten toe te kennen aan bepaalde bedrijven."

 • ReD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet een integrale hervorming komen van het belastingstelsel dat meer gebaseerd is op indirecte belasting gerelateerd aan het nationale uitgavenniveau."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Multinationals moeten ook belasting betalen net zoals alle andere bedrijven."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij geloven in de formule "cap & trade" diegene die meer vervuilt, zal meer moeten betalen. Hiernaast willen wij economische incentives uiteenzetten, voor diegene die aantoonbaar vervuiling verminderd."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. All inclusive hotels Extra belangrijk

Er moet een limiet komen op het aantal all inclusive hotels.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in een in samenwerking met de toeristische sector opgesteld incentive systeem om het aantal all-inclusive hotels in Aruba te beperken. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet een gezonde mix kunnen aanbieden van EP (normale accommodatie), all inclusive, time share en anderen. Daarbij moeten wij ervoor waken dat de balans niet verstoord wordt door bijv. een explosieve groei in all inclusive hotels. De vrees bestaat dat zonder een limiet, alle hotels tot all inclusive hotels worden omgezet. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is noodzakelijk om de groei van hotels, op Aruba, met name all inclusive hotels, te beperken zodat de kwaliteit van de toerisme op Aruba behouden kan worden. All inclusive hotels verhinderen andere entrepreneurs om services te geven aan onze bezoekers omdat deze all inclusive toeristen niet bij kleinere bedrijven komen."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ ziet geen enkele economische ontwikkeling voor Aruba met de komst van meer all-inclusive hotels. Juist tegenovergesteld, het limiteert de ontwikkeling van onze lokale midden en klein bedrijven."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "All-inclusive gasten hebben geen motivatie om repeat gasten te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Invoerrechten Extra belangrijk

De invoerrechten moeten omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Invoerrechten moeten hervormd worden zodat de administratieve lasten hiervan verminderd worden, maar deze wijzigingen mogen niet ten koste gaan van lokale ondernemers."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op bepaalde goederen, met name de producten in het basispakket van levensmiddelen. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het stelsel moet herzien worden en efficiënter zijn."

 • ReD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet een integrale hervorming komen van het belastingstelsel dat meer gebaseerd is op indirecte belasting gerelateerd aan het nationale uitgavenniveau."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voordat het zo ver is, is het noodzakelijk om de situatie van onze huidige belastingsysteem te analyseren. UPP vindt dat er een shift moet komen van directe belasting naar indirecte belasting. Hier zou de systeem van invoerrechten moeten worden herzien en besloten moeten worden of het noodzakelijk is om veranderingen te maken."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ is van mening dat wanneer we de belasting heffing van direct naar indirect veranderen, de invoerrechten drastisch omlaag zullen gaan"

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maar het tarieven systeem moet gesimplificeerd worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Belasting hoogste inkomens Extra belangrijk

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "AVP gelooft in het principe dat de breedste schouders de meeste lasten moeten dragen. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het draagkracht principe blijft een van de uitgangspunten van heffing van loon- en inkomstenbelasting. De tarieven moeten wel verlaagd worden in het kader van de verschuiving van directe naar indirecte belastingen. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen enkele groep burger moet meer belasting gaan betalen. Een van de voornaamste doelstellingen van onze belastingherziening is koopdrachtverbetering voor alle burgers."

 • ReD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet een integrale hervorming komen van het belastingstelsel dat meer gebaseerd is op indirecte belasting gerelateerd aan het nationale uitgavenniveau."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Momenteel is Aruba een van de landen met de duurste belastingstelsels ter wereld. UPP heeft de voorkeur om te werken met een systeem van indirecte belastingen in plaats van een directe. "

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met de introductie van indirecte belastingen, zullen belasting op alle salarissen worden gereduceerd."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is al gebaseerd op een schalering systeem dat hoger wordt naar mate men meer verdiend."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Nieuwe fietspaden Extra belangrijk

De regering moet fors investeren in de aanleg van nieuwe fietspaden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de Green Corridor en de Watty Vos Boulevard is een fietspad opgenomen van 30 km. Dit soort investeringen in de fietsinfrastructuur van Aruba wil de AVP in de komende periode blijven uitvoeren. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietspaden zijn ook nodig om veiligheidsredenen. Naast fietspaden moet ook een velodrome worden gebouwd voor fietsers. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietspaden over heel Aruba is een “must”, het bevordert een gezonde levensstijl en is milieuvriendelijk om minder afhankelijk te zijn van autos. "

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP gelooft dat het tijd is om de bestaande wegen efficient te onderhouden en om niet met meer grote projecten te komen. Wat al gebouwd is voor fietsers is een feit, terwijl bepaalde regio's (zoals secundaire wegen) preferentie moeten gaan geven aan fietsers (waar automobilisten extra voorzichtig moeten zijn)."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ is er van overtuigd dat meer mensen op de fiets gezonder zou zijn en tevens zou het een ontlasting van het gemotoriseerd verkeer kunnen zijn, echter moet de veiligheid van de fietser wel worden gewaarborgd. Daar wil RAIZ in samenspraak met de stakeholders de veiligste mogelijkheden bekijken alvorens een ad hoc beslissing te nemen."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gehele infrastructuur moet zodanig aangepast worden voor fietspaden en rolstoelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Betaald parkeren Extra belangrijk

Er moeten meer betaalde parkeerplekken op Aruba komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn op dit moment voldoende betaalde parkeerplekken in Aruba. We zullen de regels omtrent betaald parkeren zo uitvoeren dat het aantrekkelijker wordt om in Oranjestad te winkelen. "

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruparking moet heroverwogen worden; de huidige parkeermeters die dicht bij de winkels staan, zullen blijven, de rest zal worden geëlimineerd. Daarvoor in de plaats komen ruime parkeergarages. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er dienen meer parkeergarages te komen, terwijl er de meerderheid van de parkeermeters verwijderd moeten worden. De meeste parkeervakken in het stadscentrum dienen verwijderd te worden, met uitzondering van enkele strategische comerciele gebieden."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Men moet met parkeergarages komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Caya G.F. Betico Croes Extra belangrijk

Caya G.F. Betico Croes moet weer geopend worden voor auto’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft dat de Caya Betico Croes een straat moet zijn waar men op een veilige manier kan wandelen, winkelen, wonen en bijeenkomen. Auto's in de straat passen niet bij dit beeld. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit brengt de sfeer terug in de Caya Betico Croes. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voorstaander van een transparante overdekte shopping mall area met terassen en culturele-muzikale evenementen in de Caya Betico."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hierdoor wordt caya grandi weer levendig."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien een mooie toekomst voor ogen voor Caya Betico Croes, maar het openstellen van de winkelstraat zal veel schade opleveren aan de huidige infratructuur. In plaats van het open stellen voor verkeer, laten we concentreeren om een innovatiever en creatiever product aan te bieden, aantrekkelijk voor lokalen en toeristen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is al bewezen dat de Arubaanse koper ervan houdt voor de zaak afgelaten en opgehaald te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Adviseurs ministers Extra belangrijk

De ministers moeten minder adviseurs in dienst nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in een bestuur dat dicht bij de mensen staat. Hier past een ondersteuning bij die dit mogelijk maakt. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal maximaal toegestane adviseurs per minister zal na een grondig onderzoek, wettelijk worden vastgelegd. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In overeenstemming met het rapport Wever en het gedachtegoed van good governance vinden wij dat niet alleen het aantal adviseurs moet verminderen, maar ook het aantal coördinatoren. In vergelijking met de huidige situatie moeten deze aantallen via de wet beperkt worden. "

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij van RAIZ pleiten voor minder adviseurs voor de minister om zo de kosten omlaag te brengen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor elke minister maximaal 14."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoofden van diensten moeten weer hun authoriteit en expertise kunnen uiten en bemachtigen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Verkiezing minister-president Extra belangrijk

De minister-president van Aruba moet rechtstreeks door de bevolking worden gekozen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in de parlementaire democratie, met de Koning als staatshoofd, zoals die in het Koninkrijk der Nederlanden al eeuwenlang bestaat. Een verandering naar een Presidentieel systeem is, wat de AVP betreft, niet aan de orde. "

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De partij heeft nog geen standpunt ingenomen, maar zal eerst een grondig onderzoek verrichten. Deze wens komt voort uit het feit dat het parlement niet kritisch genoeg is tegenover de minister. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een voorstel ingediend om de kiesverordening aan te passen en degenen met de meeste stemmen in het parlement toe te laten. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een gekozen minister-president is een oplossing voor onze problematiek van een stempelparlement. ReD heeft reeds een andere oplossing, in de zin dat nu een zakenkabinet moet komen en dat de “votegetters” in het parlement blijven om de vakministers te controleren."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP is akkoord met de volledige hervorming van ons systeem van vertegenwoordiging. Ondanks dat de stelling sympathiek is, dient er een onderzoek gedaan te worden wanneer deze scheiding van verkiezing moet komen."

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "RAIZ staat voor betrekking van de burgers bij de overheid. Dit is een goed voorbeeld hoe het volk meer te zeggen krijgt in de beslissingen met betrekking tot de overheid van ons Aruba"

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hiermede krijgt men een echte scheiding van macht - trias politica."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Stemmen vanuit het buitenland Extra belangrijk

Alle Arubanen in het buitenland moeten bij de Statenverkiezingen van 2021 kunnen stemmen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AVP zal bevorderen dat stemgerechtigden die een binding met Aruba behouden voor de parlementaire verkiezingen kunnen stemmen ondanks dat zij zich in het buitenland bevinden. Hiertoe is reeds een initiatiefwet ingediend. "

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alle Arubanen die in het buitenland wonen, maar slechts die Arubanen die tijdelijk in het buitenland wonen en voornemens zijn om terug te komen. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP vindt dit een sympathiek idee, maar kan er niet mee akkoord gaan. Er moet eerst onderzoek gedaan worden naar de vraag in hoeverre dergelijke rechten aan Arubanen in het buitenland gegeven kan worden. "

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Degenen die op Aruba geboren zijn, een zodanige hechte band met Aruba hebben en die op Aruba ingezetene zijn geweest voor een bepaalde tijd, maar zich in het buitenland bevinden, zouden de mogelijkheid moeten krijgen om bij de Statenverkiezingen van 2021 te kunnen stemmen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Zetel afstaan Extra belangrijk

Wanneer Statenleden zich afscheiden van hun partij moeten ze hun zetel afstaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in de onafhankelijkheid van Statenleden en in onze Staatsregeling waarin wordt vastgelegd dat Statenleden stemmen zonder last of ruggespraak. Als Statenleden zich afscheiden staat het de regering uiteraard vrij om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zetelroof moet bestreden worden. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige systeem bevordert corruptie, want een parlementszetel heeft een prijs voor een persoon."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP vindt dat leden van het Parlament die bijvoorbeeld zichzelf uit het partij hebben gehaald of zijn binnengekomen met voorkeurstemmen, moeten de optie worden gegeven om hun functie te behouden. Dus hierbij gaat het om eem combinatie van antwoorden."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Parlementariers worden gekozen door het volk, om de belangen van het volk te vertegenwoordigen., niet de belangen van de parlementarier zelf."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bevolking heeft hun volgens de huidige wetten en Kiesreglement daar geplaatst."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Bindend referendum Extra belangrijk

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in de representatieve democratie waarin Statenleden het publieke belang waarborgen. "

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De partij heeft hierover nog geen standpunt ingenomen "

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In principe is POR voorstander van het invoeren van referenda. Aangezien dit een complexe materie is, kiezen wij voor een incrementele implementatie om eerst ervaring mee op te doen en op grond daarvan te kunnen bepalen wat de beste manier is om referenda op Aruba te regelen."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "RED is voorstander van digitale democratie. Dat is een vorm van directe democratie, want dankzij een app op een cellulair kan iedere burger direct meestemmen tijdens openbare vergaderingen van het Parlement. Volksraadpleging is nu in de digitale tijdperk permanent mogelijk."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP is voorstander van een systeem van referenda en met name als het gaat om zaken die van grote belang zijn zodat de bevolking deel kan nemen in de besluitvorming. Je hebt bindende en raadgevende referenda. Er moet bepaald worden voor welke gevallen een referendum bindend is en voor welke niet."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ is voorstander van deelname door burgers in de overheid. Dit is een goed voorbeeld hoe burgers meer zeggenschap kunnen verkrijgen in beslissingen die worden genomen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zal de functionering van de Staten ontzettend belemmeren, en is onrealistisch om uit te voeren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Toezicht overheidsfinanciën Extra belangrijk

Een onafhankelijke instelling moet structureel toezicht houden op de overheidsfinanciën van Aruba.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AVP zal conform haar partijprogramma duurzaam financieel toezicht handhaven. In de afgelopen jaren heeft de AVP regering telkens aan haar financiële normen voldaan en zal dat in de komende jaren ook blijven doen."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toezicht moet blijven, en hiervoor moet een eigen toezichtsorgaan worden ingesteld, met tanden, om het CAFT op termijn te vervangen. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De financiële situatie van de overheid dient structureel te worden gesaneerd zodat de CAFT kan worden opgeheven met dien verstande dat er vervolgens een Arubaanse begrotingskamer komt. "

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "CAFT moet een permanente structuur worden binnen ons staatsbestel, externe controle is gezond."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP is van mening dat we deze instelling vanuit Aruba moeten opzetten en organiseren, met lokale experts die ook kritisch zijn. Mocht externe toezicht noodzakelijk zijn, dan dient dit door de Verenigde Naties uitgevoerd te worden en niet door Nederland."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toezicht dient niet alleen achteraf plaats te nemen door de Algemene Rekenkamer, maar tijdens het begrotingsjaar en door een onafhankelijke maar ook capabele instelling, zodat interventie nog mogelijk is wanneer de uitgaven onverantwoord oplopen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, en de Centraal Accountants Dienst moeten uitgebreid worden met kader en van voldoende begroting voorzien zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Windmolenparken Extra belangrijk

Er moeten meer windmolenparken komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om Aruba onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en de prijs van energie voor onze samenleving te stabiliseren is het nodig om het windmolenpark verder uit te breiden. "

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In plaats van meer windmolenparken, moet Aruba de juiste mix vinden van alle vormen van alternatieve energie, en de bestaande windmolens optimaal uitputten. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang dat niet voor overlast zorgt voor de omwonenden en geen gevolgen heeft voor hun gezondheid."

 • ReD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alternatieve energie is de toekomst, maar windenergie is niet de enige optie, meer windmolens kunnen we hier niet in de zee plaatsen zoals in Nederland waar het ondiep is."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "UPP is geen tegenstander van windmolens, maar wel moet er een geanalyseerd worden of dit schade kan veroorzaken (horizonvervuiling, gezondheidsklachten, enz.). En ook of dit systeem economisch haalbaar is voor de gemeenschap. Tegelijkertijd moet geëvalueerd worden welke technologie, zoals zonnepanelen, het meest geschikt zou zijn."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Grote windmolens levert geen werkgelegenheid op voor onze lokale mensen aangezien ons de kennis en de middelen ontbreekt. Volgens een studie uitgevoerd door KEMA zou de enige mogelijkheid tot plaatsing zijn bij Urirama en daar is RAIZ op tegen. Wij willen duurzame energie gebruiken, maar niet ten koste van het welzijn van de mens."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen economische, nog financiële, nog milieuvriendelijke toegevoegde waarde."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Illegale vuilstortplaatsen Extra belangrijk

Alle illegale vuilstortplaatsen moeten binnen twee jaren worden gesloten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AVP zal de milieuwetgeving zodanig aanpassen dat het openbaar ministerie strenger kan optreden tegen overtreders."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vuilnis moet verwerkt worden, en als er eenmaal een beleid is uitgestippeld voor vuilverwerking, zal er geen behoefte meer zijn aan illegale stortplaatsen, en kunnen forse boetes worden opgelegd. "

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zij moeten per direct worden gesloten."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat moet zo snel mogelijk gebeuren."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonder twijfel. Terwijl ook een systeem van duurzame afvalverwerking geïmplementeerd dient te worden."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ is een partij dat zich erg concentreert op het milieu. De illegale stortplaatsen worden dan ook gezien als directe bedreiging voor het milieu en moeten per direct worden geëlimineerd, maar wel volgens een goed gestructureerd plan."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige wetten dienen geïmplementeerd te worden, en de sancties moeten hoger gesteld worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Bindende milieuwet Extra belangrijk

Nieuwe bouwprojecten moeten per direct op stop gezet worden totdat er een bindende milieuwet is ingevoerd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP zal de milieuwetgeving welke in vergevorderde fase is implementeren. Alle (grote) bouwprojecten dienen reeds een MER rapport te hebben."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De nieuwe bouwprojecten kunnen helaas niet allemaal worden stopgezet, zonder forse boete clausules; er zal wel een onderzoek worden verricht naar alle bouwprojecten i.v.m. overtreding van milieu en aanbestedingsregels, de financiële haalbaarheid van elk project, en aan de hand daarvan zal besloten worden welke projecten stop gezet kunnen en moeten worden. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "De herziene milieuwet dient zo snel mogelijk ingevoerd te worden."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is schandalig dat anno 2017 onze milieuwetgeving nog steeds niet “in place” is."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit moet gebeuren, tenzij het geen financieel gevolgen heeft voor het land Aruba."

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet geïnvesteerd worden in het goed uitvoeren en handhaven van de bestaande wetgeving en prioriteiten worden gegeven aan nieuwe, modernere wetregelingen. "

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onrealistisch en onhaalbaar uit te voeren; Aansprakelijkheid van de ministeries betreffende lopende projecten moeten ingevoerd en bekrachtigd worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Maatschappelijke dienstplicht Extra belangrijk

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen ten behoeve van de openbare veiligheid, de zorg of het milieubeheer.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in een maatschappelijke dienstplicht waarin de samenhang, en Arubaanse waarden en principes worden gestimuleerd. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit draagt bij aan het aanpakken van de jongerenproblematiek op Aruba. "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maatschappelijke betrokkenheid van jongeren dient wel gestimuleerd te worden."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "ReD heeft het project van Club Escolar voorgesteld, waarbij jongeren van het voortgezet onderwijs na schooltijd ingezet worden in stichtingen die vrijwilligerswerk doen voor de gemeenschap."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op deze manier creëren we goede burgers en de vrijwilligers die nodig zijn onder onze jongeren."

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij geloven niet in dienstplicht. Wij geloven dat een ieder de vrijheid moet hebben om zelf te beslissen welke weg hij/zij zal begaan in het leven. Om veiligheid en milieu te verzekeren hebben we gespecialiseerde mensen nodig."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bestaande "Sociale Vorming" voor problematieke jongeren zou aangepast kunnen worden om in een dergelijke dienstplicht kunnen voldoen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Illegale immigranten Extra belangrijk

Aruba moet illegale immigranten actiever opsporen en uitzetten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AVP gelooft in een humaan opsporings- en uitzettingsbeleid. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet beginnen met een strengere controle aan de kust om illegaliteit te bestrijden. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De “carrying capacity” van ons eiland is beperkt en het aantal ingezeten heeft de limiet bereikt."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is nodig om onze lokale arbeidsmarkt te beschermen."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige autoriteiten moeten bemachtigd worden om tegen illegale immigranten te kunnen optreden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Voertaal onderwijs Extra belangrijk

De voertaal in het lager onderwijs moet Papiamento worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De AVP wil de positieve resultaten van de pilot "Scol Multilingual" uitbreiden naar andere delen van Aruba. Hierbij is in het eerste deel van de basisschool de instructietaal Papiamento, en daarna Nederlands. Dit volgens het principe, moedertaal, doeltaal. De moedertaal, kan echter variëren, net als de doeltaal. De AVP zal haar beleid laten bepalen door de wetenschappelijk beste oplossing voor onze kinderen."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onderzoeken hebben bewezen dat met de moedertaal als instructietaal in de eerste leerjaren, de kinderen beter af zijn om talen te beheersen, inclusief het Nederlands. "

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met veronderstelling dat het hier om de instructietaal gaat."

 • ReD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Multilinguïstisch onderwijs vanaf de kleuterschool is de beste optie."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is iets wat al had moeten gebeuren. UPP gelooft dat de voertaal in het basis onderwijs Papiamento moet zijn, maar dat ook de andere drie talen gegeven moeten te worden. In het secundaire onderwijs geloven we dat de voertaal Engels moet zijn."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voertaal in het lager onderwijs moet hoofdzakelijk, maar niet exclusief, Papiamento zijn. Een meertalige school met voertaal Papiamento, inclusief ondersteunende instructietalen als Nederlands, Spaans en Engels past het beste bij Aruba’s multiculturele samenleving. "

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van een lage doorstroom naar hogere scholen; is de oorzaak de student, de leraar, het onderwijs systeem, de cultuur van de student?"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat